ผลการจับกุม / กิจกรรมผู้บังคับบัญชา

<< กิจกรรมทั้งหมด..

ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากดารปฏิบัติหน้าที่

รายละเอียด :
       สถานีตำรวจภูธรแม่โป่ง ได้จัดทำประกาศประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อเป็นการป้องกันการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ รวมถึงเป็นการสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นอย่างดี พร้อมทั้งกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเคร่งครัด

ลิ้งค์ข่าว :
       -

19 ธันวาคม 3110

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.Top