พ.ต.ท.วิมล วงศ์สิงห์
สว.สภ.แม่โป่ง จว.เชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

นโยบายผู้บัญชาการ

เป้าประสงค์
- เป็นตำรวจที่ปกป้อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน
- เป็นตำรวจมืออาชีพที่ยึดหลักธรรมาภิบาล มีคู่มือการ ปฏิบัติงาน ตามหลักมาตรฐานระดับสากล ทำงานเป็นทีม
- เป็นตำรวจที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา ในการอำนวยความ ยุติธรรม รักษาความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ไขปัญหาส่วนรวม ตามนโยบาย ของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ
- การทำงาน ต้องทำงานเป็นทีม ยึดคุณธรรม รวดเร็ว และรอบครอบ
- การพัฒนาบุคลากร ให้ยึดถือค่านิยมหลักของตำรวจไทย และอุดมคติของตำรวจ มีความภูมิใจในอาชีพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นตำรวจในยุค ๔.๐ และประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา
- ผู้นำทุกระดับ ต้องมีความรู้ ประสบการณ์ เป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมรับผิดชอบต่อความสำเร็จและความล้มเหลว ในการปฏิบัติงาน
การขับเคลื่อนนโยบาย
- รายงานผลการปฏิบัติตามวงรอบ และระยะ ๓ เดือน, ๖ เดือน, ๑๒ เดือน
- ประชุมขับเคลื่อน ติดตามสถานการณ์ และติดตามผลผ่าน ศปก.ภ.๕, ศปก.ภ.จว. และ ศปก.สภ.ฯ เป็นประจำทุกวัน และทุกสัปดาห์
- ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินการป้องกันปราบปราม และยาเสพติด ตามตัวชี้วัด ทุกเดือน
- ประชุมบริหารร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

6 หมู่ 6 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053-840731   โทรสาร : 053-840731
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top