สภ.แม่โป่ง Maepong Police Station

พ.ต.ท.กรณ์ ศศิมณฑา
สว.สภ.แม่โป่ง







Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นการให้บริการ บริหารงานด้วยความโปร่งใส ใส่ใจในหน้าที่ มีวินัย รับใช้ประชาชน


พันธกิจ
1. ใส่ใจความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2. บริหารงานด้วยความยุติธรรม 3. ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปรามอย่างมีประสิทธิภาพ 4. เป็นที่พึ่่งของประชาชนอย่างแท้จริง


ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลของสถานี ประวัติความเป็นมาของสถานี สถานีตำรวจภูธรตำบลแม่โป่ง ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ( ตามประกาศ มท./ตร. ฉบับ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ) บนพื้นที่ราชพัสดุเลขที่ ชม.๘๑๙ และเลขที่ ชม.๑๖๓๘ เป็นลำดับที่ ๑๑๙ โดยได้รับงบประมาณของกรมตำรวจ และองค์การยูซ่อมจากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ทำการก่อสร้างตัวอาคารที่ทำการ และบ้านพักราชการ ดังนี้ ๑. อาคารที่ทำการมีลักษณะเป็นอาคารเรือนไม้ทรงมะลิลายกพื้นสูง จำนวน ๑ หลัง ๒. อาคารบ้านหัวหน้าสถานี จำนวน ๑ หลัง ๓. บ้านพักราชการลักษณะเป็นเรือนแถว จำนวน ๒ แถว ๒๐ ห้อง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติงบประมาณให้ทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักหลังใหม่บนพื้นที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนเลขที่ ชม.๑๖๓๘ บนเนื้อที่ ๔ ไร่ ๕ ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในปัจจุบัน การปรับยกฐานะสถานีตำรวจภูธรแม่โป่ง ปี พ.ศ.2550 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการปรับโครงสร้าง และได้ทำการปรับยกฐานะให้สถานีตำรวจภูธรแม่โป่ง ยกฐานะจากสถานีตำรวจที่มีระดับรองสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานี เป็นสถานีที่มีระดับสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานี และมีอำนาจในการสอบสวนคดีความผิดอาญาซึ่งได้เกิดหรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขตอำนาจของตนหรือผู้ต้องหามีที่อยู่หรือถูกจับภายในเขตอำนาจของตนได้ และให้สารวัตรสถานีตำรวจภูธรตำบลทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน มีอำนาจทำความเห็นทางคดีได้ภายในอำนาจตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. 2523 ขึ้นตรงต่อตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่ง ภ.จว.เชียงใหม่ที่ 409/2550 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 โดยมี พ.ต.ท.อัครภูมิ ชนะใหญ่ เป็นสารวัตรสถานีตำรวจภูธรแม่โป่ง คนแรก และต่อมาในปี พ.ศ.2562 ทางราชการได้แต่งตั้งให้ พ.ต.ต.กรณ์ ศศิมณฑา มาดำรงตำแหน่ง สารวัตรสถานีตำรวจภูธรแม่โป่ง ในถึงปัจจุบัน ลักษณะพื้นที่ พื้นที่ สภ.แม่โป่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา อาณาเขตติดต่อ - ทิศเหนือติดกับพื้นที่ สภ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ - ทิศใต้ติดกับพื้นที่ สภ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ - ทิศตะวันออกติดกับพื้นที่ สภ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ - ทิศตะวันตกติดกับพื้นที่ สภ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ลักษณะภูมิอากาศ เนื่องจาก สภ.แม่โป่ง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่มรสุมเขตร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้ในช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง กันยายน จะมีฝนตกมาก และในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ จะมีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง พื้นที่รับผิดชอบ สถานีตำรวจภูธรแม่โป่ง มีพื้นที่รับผิดชอบ ๒ ตำบล ๑๖ หมู่บ้าน ดังนี้ ตำบลแม่โป่ง มีพื้นที่ทั้งหมด ๓๗,๗๕๑ ไร่ หรือ ๖๐ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบสำหรับอยู่อาศัย ๑๘,๘๗๕ ไร่ ภูเขา ๑,๒๑๐ ไร่ พื้นน้ำ ๗๕ ไร่ มีจำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ๑,๘๒๖ ครัวเรือน ๕,๖๑๐ คน แยกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านตลาดขี้เหล็ก หมู่ที่๒ ป่าไผ่ หมู่ที่๓ บ้านห้วยบอน หมู่ที่๔ บ้านแม่โป่ง(บ้านจอ) หมู่ที่๕ บ้านแม่โป่งหลวง หมู่ที่๖ บ้านห้วยอ่าง หมู่ที่๗ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่๘ บ้านแม่ฮ่องไคร้ หมู่ที่๙ บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่๑๐ บ้านห้วยบ่อทอง . ตำบลแม่ฮ้อยเงิน มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน ๑๐.๕ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบใช้สำหรับอยู่อาศัยประมาณ ๕๐ % และ อีก ๕๐ % เป็นพื้นที่สำหรับใช้ทำเกษตรกรรม มีประชากร จำนวนครัวเรือน ๑,๓๖๓ ครัวเรือน ๔,๐๙๔ คน แยกเป็น ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ หมู่ที่๒ บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ หมู่ที่๓ บ้านสันทราย หมู่ที่๔ บ้านม่วงโตน หมู่ที่๕ บ้านหนองแฝก หมู่ที่๖ บ้านม่วงโตน

6 หมู่ 6 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053-840731   โทรสาร : 053-840731
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top