พ.ต.ท.วิมล วงศ์สิงห์
สว.สภ.แม่โป่ง จว.เชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์

เร่งแก้ปัญหา พัฒนาคน
พัฒนางาน พัฒนาหน่วย
ช่วยรักษาชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เพื่อเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ของประชาชน


พันธกิจ

๑. ถวายความปลอดภัย องค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์โดยถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญสูงสุด
๒. รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในพื้นที่รับผิดชอบด้วยการบริหารจัดการที่ดี
๓. บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง และชุมชนเป็นฐาน
๔.ป้องกันและควบคุมอาชญากรรม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม เสริมสร้างให้ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
๕. อำนวยความยุติธรรม โดยยึดหลักนิติธรรม ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได้
๖. ควบคุมและจัดการจราจรเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และเป็นธรรม
๗. นำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการบริหารจัดการ


ประวัติความเป็นมา

สถานีตำรวจภูธรแม่โป่ง ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๘ บนพื้นที่ราชพัสดุ พิกัด NA.๑๘๗๘๐๘ มีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๕ ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การยูซ่อม ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ทำการก่อสร้างตัวอาคารที่ทำการ และบ้านพักราชการ ดังนี้
๑. อาคารที่ทำการมีลักษณะเป็นอาคารเรือนไม้ทรงมะลิลายกพื้นสูง จำนวน ๑ หลัง
๒. อาคารบ้านหัวหน้าสถานี จำนวน ๑ หลัง
๓. บ้านพักราชการลักษณะเป็นเรือนแถว จำนวน ๒ แถว ๒๐ ห้อง
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติงบประมาณให้ทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักหลังใหม่บนพื้นที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนเลขที่ ชม.๑๖๓๘ บนเนื้อที่ ๔ ไร่ ๕ ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (ที่ตั้งปัจจุบัน)

การปรับยกฐานะสถานีตำรวจภูธรแม่โป่ง
ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการปรับโครงสร้างสถานีตำรวจ และได้ทำการปรับยกฐานะให้สถานีตำรวจภูธรแม่โป่ง จากสถานีตำรวจที่มีข้าราชการตำรวจ ระดับรองสารวัตร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานี มาเป็นสถานีตำรวจที่มีข้าราชการตำรวจ ระดับสารวัตร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานี และมีอำนาจในการสอบสวนคดีความผิดอาญาซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขตอำนาจของตน หรือผู้ต้องหามีที่อยู่หรือถูกจับภายในเขตอำนาจของตนได้ และให้สารวัตรสถานีทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน มีอำนาจทำความเห็นทางคดีได้ภายในอำนาจตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินคดีอาญา พ.ศ.๒๕๒๓ ขึ้นตรงต่อตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่ง ภ.จว.เชียงใหม่ ที่ ๔๐๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ โดยมี พ.ต.ท.อัครภูมิ ชนะใหญ่ เป็นสารวัตรสถานีตำรวจภูธรแม่โป่ง คนแรก และในปี พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แต่งตั้งให้ พ.ต.ท.ชยุต บวรศักดิยุต มาดำรงตำแหน่ง สารวัตรสถานีตำรวจภูธรแม่โป่ง จนถึงปัจจุบัน

ลักษณะพื้นที่
พื้นที่รับผิดชอบ สภ.แม่โป่งฯ ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา

อาณาเขตติดต่อ
- ทิศเหนือติดกับพื้นที่รับผิดชอบ สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่
- ทิศใต้ติดกับพื้นที่รับผิดชอบ สภ.สันกำแพง จว.เชียงใหม่
- ทิศตะวันออกติดกับพื้นที่รับผิดชอบ สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่
- ทิศตะวันตกติดกับพื้นที่รับผิดชอบ สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่

ลักษณะภูมิอากาศ

เนื่องจาก สภ.แม่โป่งฯ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่มรสุมเขตร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้ในช่วงเดือน พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน จะมีฝนตกมาก และในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็นและแห้งแล้ง

พื้นที่รับผิดชอบ
สถานีตำรวจภูธรแม่โป่ง มีพื้นที่รับผิดชอบ ๒ ตำบล จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน ดังนี้
๑. ตำบลแม่โป่ง มีพื้นที่ทั้งหมด ๓๗,๗๕๑ ไร่ หรือ ๖๐ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบสำหรับอยู่อาศัย ๑๘,๘๗๕ ไร่ ภูเขา ๑,๒๑๐ ไร่ พื้นน้ำ ๗๕ ไร่ มีจำนวนครัวเรือน ๑,๘๒๖ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๕,๖๑๐ คน แบ่งเป็น ๑๐ หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ ๑ บ้านตลาดขี้เหล็ก
หมู่ที่ ๒ บ้านป่าไผ่
หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยบอน
หมู่ที่ ๔ บ้านแม่โป่ง (บ้านจอ)
หมู่ที่ ๕ บ้านแม่โป่งหลวง
หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยอ่าง
หมู่ที่ ๗ บ้านต้นผึ้ง
หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ฮ่องไคร้
หมู่ที่ ๙ บ้านป่าไม้แดง
หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยบ่อทอง
(ข้อมูลจากเทศบาลตำบลแม่โป่ง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
๒. ตำบลแม่ฮ้อยเงิน มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน ๑๐.๕ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบใช้สำหรับอยู่อาศัยประมาณ ๕๐ % และอีก ๕๐ % เป็นพื้นที่สำหรับใช้ทำเกษตรกรรม มีจำนวนครัวเรือน ๑,๓๖๓ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๔,๐๙๔ คน แบ่งเป็น ๖ หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ
หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้
หมู่ที่ ๓ บ้านสันทราย
หมู่ที่ ๔ บ้านม่วงโตน
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแฝก
หมู่ที่ ๖ บ้านม่วงโตน
(ข้อมูลจากเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

6 หมู่ 6 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053-840731   โทรสาร : 053-840731
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top