พ.ต.ท.วิมล วงศ์สิงห์
สว.สภ.แม่โป่ง จว.เชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

แผนพัฒนางานจเรตำรวจแห่งชาติ

๑. แผนพัฒนาตำรวจและครอบครัว
๑.๑ การเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัย สภ.แม่โป่งฯ ได้รณรงค์เผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพพลานามัยให้แก่ข้าราชการตำรวจ และได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ ภ.จว.เชียงใหม่ จัดขึ้น เช่น เชิญแพทย์, พยาบาล หรือวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสาธารณสุข หรือด้านการกีฬา ได้แก่ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา มาให้คำแนะนำ, บรรยายพิเศษ, สาธิต หรือจัดการฝึกอบรม และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
๑.๒ สภ.แม่โป่งฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาในหมู่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัวมีการทดสอบสมรรณภาพตำรวจอย่างสม่ำเสมอ โดยมี สว.สภ.แม่โป่งฯ เป็นผู้นำการทดสอบด้วยตนเอง
๑.๓ สภ.แม่โป่งฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพ ร่างกายของข้าราชการตำรวจประจำปี
๑.๕ สภ.แม่โป่งฯ มีลานกีฬาเอนกประสงค์ ให้ข้าราชการตำรวจและตำรวจและครอบครัวได้ออกกำลังกายภายในบริเวณหน้า สภ. และมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างงานเป็นประจำทุกปี

๒. ด้านการปกครองบังคับบัญชา
๒.๑ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา และครอบครัว
- ได้จัดแบ่งกลุ่มการปกครองบังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ เรื่องมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจไว้อย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการตำรวจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ตามหนังสือ ตร.ที่ ๐๐๐๖.๓๑๓/๑๐๖๐๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง ประจำในสังกัด ตร.
- พิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเด่น และมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมรางวัล
- มอบรางวัลให้แก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจที่มีรูปแบบการดำรงชีวิตที่ดี
๒.๒ การดูแลเอาใจใส่เรื่องค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
- เร่งรัดการดำเนินการเบิกเงินค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ
- จัดสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ อาหารกลางวัน
๒.๓ การควบคุมดูแลวินัยตำรวจ
- กวดขันผู้ใต้บังคับบัญชา ประพฤติตนอย่างเคร่งครัดอยู่ในวินัยตำรวจ และอุดมคติของตำรวจ
- มีการแต่งเครื่องแบบและแต่งกายเป็นไปตามระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะ ที่ ๒๒ บทที่ ๑ วรรค ๒ (การแต่งเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับสีกากี ต้องไม่ให้คอหรือแขนเสื้อชั้นในแลบออกนอกเสื้อ จนแลเห็นได้)

๓. ด้านการปรับปรุงพัฒนาสถานที่
๓.๑ การจัดทำป้ายแสดงที่ตั้งของหน่วยงาน สภ.แม่โป่งฯ
- ได้ติดป้ายแสดงเส้นทางไป สภ.แม่โป่งฯ
- จัดทำผังแสดงที่ตั้งภายในของ สภ.แม่โป่งฯ
๓.๒ การจัดพื้นที่ใช้ให้เหมาะสมกับการบริการประชาชน
- ได้จัดที่จอดรถสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างเหมาะสม เพียงพอ เป็นสัดส่วน แยกประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้ทำการตีเส้นจราจร เครื่องหมายจราจรอย่างเป็นระเบียบ
- ได้จัดสถานที่จอดรถสำหรับข้าราชการตำรวจอย่างเพียงพอ และเหมาะสมเป็นสัดส่วนเป็น ระเบียบ สะอาด เรียบร้อย
๓.๓ การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- มีการดูแลรักษาความสะอาดและตกแต่งสถานที่ภายนอกและบริเวณบ้านพักราชการให้ดู สดชื่นสวยงาม โดยปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ สภ.แม่โป่งฯ ปลูกต้นไม้ ตัดหญ้า ให้มีความสะอาด สวยงามอย่างสม่ำเสมอ
- มีการรักษาความสะอาดและจัดระเบียบสำนักงานภายในสำนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยจัดทำกิจกรรม ๕ ส และมีการตรวจความสะอาดโดยรวมเป็นประจำ

๔. แผนพัฒนาการบริหารงานตำรวจ
๔.๑ ส่งเสริมให้กำลังพลที่ยังไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีใช้เวลาว่างจากราชการศึกษาต่อ
๔.๒ เข้าร่วมฝึกอบรมที่ ภ.๕ และ ภ.จว.เชียงใหม่ จัดขึ้น เช่น สัมมนาข้าราชการตำรวจภายในหน่วยงานให้มีความรู้ด้านการให้ บริการ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการใช้ทักษะในการต่อสู้ มีการฝึกแก้ไขปัญหาการควบคุมฝูงชนขนาดใหญ่ โดยร่วมกับ ภ.๕ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ
๔.๓ ได้จัดให้ข้าราชการตำรวจบริจาคโลหิตในวันสำคัญต่างๆ และกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุจำเป็นที่ต้องการโลหิตเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย
๔.๔ ดำเนินการจัดให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวนำสิ่งของเครื่องใช้ภายในครัวเรือนที่ไม่ใช้แล้วและประสงค์จะบริจาคมาร่วม บริจาคกรณีเหตุผู้ประสบภัยต่างๆ และส่งเสริมให้ครอบครัวตำรวจนำสินค้ามาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ตามความเหมาะสม
๔.๕ เข้าร่วมฝึกอบรมที่ ภ.จว.เชียงใหม่ จัดขึ้น เช่น อบรมพัฒนาจิตใจให้กับข้าราชการตำรวจโดยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมปีละ ๒ รุ่น อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

6 หมู่ 6 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053-840731   โทรสาร : 053-840731
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top