พ.ต.ท.วิมล วงศ์สิงห์
สว.สภ.แม่โป่ง จว.เชียงใหม่

: สภ.แม่โป่ง

 หน่วยงานภายใน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ - ข้อมูล Police ITA

ข้อมูล Police ITA

 

 1.ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร

 

O2 อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ

 

O3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

O4 ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ

 

O5 ข้อมูลการติดต่อและช่องทางการถาม-ตอบ/รับฟังความคิดเห็น

 

O6 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสถานีโซเซียลมีเดียประจำปีงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2566
2.
การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสถานีผ่านโซเซียลมีเดียประจำปีงบประมาณ เดือน พฤศจิกายน 2566
3.
การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสถานีผ่านโซเซียลมีเดียประจำปีงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2566
4.
การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสถานีผ่านโซเซียลมีเดียประจำปีงบประมาณ เดือน มกราคม 2567
5.
การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสถานีผ่านโซเซียลมีเดียประจำปีงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567
6.
การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสถานีผ่านโซเซียลมีเดียประจำปีงบประมาณ เดือน มีนาคม 2567
7.
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ช่องทางหลัก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
8.
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและการมีส่วนร่วม
9.
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการตอบแบบวัดEIT ของหน่วยงาน

 2.การบริหารงาน

O7 รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
สรุปผลการปฏิบัติประจำเดือน ตุลาคม 2566 ในรูปแบบ PDF
2.
สรุปผลการปฏิบัติประจำเดือน ตุลาคม 2566 ในรูปแบบ Word
3.
สรุปผลการปฏิบัติประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ในรูปแบบ PDF
4.
สรุปผลการปฏิบัติประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ในรูปแบบ Word
5.
สรุปผลการปฏิบัติประจำเดือน ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ PDF
6.
สรุปผลการปฏิบัติประจำเดือน ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ Word
7.
สรุปผลการปฏิบัติประจำเดือน มกราคม 2567 ในรูปแบบ PDF
8.
สรุปผลการปฏิบัติประจำเดือน มกราคม 2567 ในรูปแบบ Word
9.
สรุปผลการปฏิบัติประจำเดือน กุมภาพันธ์ุ 2567 ในรูปแบบ PDF
10.
สรุปผลการปฏิบัติประจำเดือน กุมภาพันธ์ุ 2567 ในรูปแบบ word
11.
สรุปผลการปฏิบัติประจำเดือน มีนาคม 2567 ในรูปแบบ PDF
12.
สรุปผลการปฏิบัติประจำเดือน กุมภาพันธ์ุ 2567 ในรูปแบบ Word

O8 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
คู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจงานจราจร
2.
คู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจงานป้องกันปราบปราม
3.
คู่มือพนักงานสอบสวน
4.
คู่มือการปฏิบัติหน้าที่งานสืบสวนในสถานีตำรวจ
5.
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายงานป้องกันปราบปราม 2564
6.
คู่มืองานอำนวยการ การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผล
7.
คู่มืองานอำนวยการ งานการเงิน
8.
คู่มืองานอำนวยการ งานกำลังพล
9.
คู่มืองานอำนวยการ งานงบประมาณ
10.
คู่มืองานอำนวยการ งานธุรการและพัฒนากำลังพล
11.
คู่มืองานอำนวยการ งานพัสดุ
12.
คู่มืองานอำนวยการ งานยุทธศาสตร์
13.
คู่มืองานอำนวยการ งานวินัย
14.
คู่มืองานอำนวยการ งานศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจ
15.
คู่มืองานอำนวยการ งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น
16.
คู่มืองานอำนวยการ ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย

O9 คู่มือการให้บริการประชาชน

 

O10 E–Service

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
E-Service

O11 ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
สถิติตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ต.ค.66
2.
สถิติตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ต.ค.66 Excel
3.
สถิติตั้งจุดตรวจ จุดสกัด พ.ย.66
4.
สถิติตั้งจุดตรวจ จุดสกัด พ.ย.66 Excel
5.
สถิติตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ธ.ค.66
6.
สถิติตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ธ.ค.66 Excel
7.
สถิติตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ม.ค.67
8.
สถิติตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ม.ค.67 Excel
9.
สถิติตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ก.พ.67
10.
สถิติตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ก.พ.67 Excel
11.
สถิติตั้งจุดตรวจ จุดสกัด มี.ค.67
12.
สถิติตั้งจุดตรวจ จุดสกัด มี.ค.67 Excel
13.
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ต.ค.66 ในรูปแบบไฟล์ PDF
14.
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ต.ค.66 ในรูปแบบไฟล์ Excel
15.
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน พ.ย.66 ในรูปแบบไฟล์ PDF
16.
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน พ.ย.66 ในรูปแบบไฟล์ Excel
17.
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ธ.ค.66 ในรูปแบบไฟล์ PDF
18.
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ม.ค.67 ในรูปแบบไฟล์ PDF
19.
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ม.ค.67 ในรูปแบบไฟล์ Excel
20.
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ธ.ค.66 ในรูปแบบไฟล์ Excel
21.
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ก.พ.67 ในรูปแบบไฟล์ PDF
22.
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ก.พ.67 ในรูปแบบไฟล์ Excel
23.
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน มี.ค.67 ในรูปแบบไฟล์ PDF
24.
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน มี.ค.67 ในรูปแบบไฟล์ Excel

 3.การบริหารเงินงบประมาณ

O12 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

O13 ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

 

O14 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 

O15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 PDF
2.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 word
3.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 PDF
4.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 Word
5.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 PDF
6.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 Word
7.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 PDF
8.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 Word
9.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 PDF
10.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 Word
11.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 PDF
12.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 Word

 4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O16 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล

 

 5.การส่งเสริมความโปร่งใส

O17 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

  6.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O18 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)

 

O19 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ

 

O20 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

 

O21 การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน

 

O22 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 

O23 การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
การจัดการทรัพย์สินของราชการของบริจาค การจัดเก็บของกลางและแนวทางนำไปปฏิบัติ
2.
ระเบียบและข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องการจัดการทรัพย์สิน และสิ่งของบริจาคของราชการ
3.
การวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สินเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของทางราชการและของบริจาคไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยมิชอบ
4.
แนวทางการปฏิบัติการจัดการทรัพย์สินของราชการ
5.
จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ์และของบริจาค
6.
การจัดเก็บทรัพย์สินของราชการอาวุธยุทธภัณฑ์ และของบริจาค
7.
กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแล ดูแลรักษา ตรวจนับ ตรวจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการ และของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อการนำไปใช้โดยมิชอบ
8.
ตรวจสอบและตรวจนับอาวุธยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจเพื่อให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน
9.
กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สินของทางราชการ
10.
แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของราชการ และของบริจาคได้อย่างถูกต้อง
11.
ระเบียบการตำรวจฯ เรื่อง การจัดเก็บของกลาง
12.
Infographic แนวทางปฏิบัติการจัดเก็บรักษาและจำหน่ายของกลาง
13.
หัวหน้าสถานี , หัวหน้างานสอบสวน ตรวจสอบสมุดยึดทรัพย์ของกลางอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อทราบว่าพนักงานสอบสวนได้จัดการถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบหรือไม่
14.
การจัดเก็บอาวุธปืนของกลาง, และของกลางอื่นๆ ของสถานีตำรวจภูธรแม่โป่ง
15.
รายงานผลการปฏิบัติการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566
16.
รายงานผลการปฏิบัติการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566
17.
รายงานผลการปฏิบัติการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566
18.
รายงานผลการปฏิบัติการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567
19.
รายงานผลการปฏิบัติการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
20.
รายงานผลการปฏิบัติการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567

 7.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O24 มาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

O25 การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

6 หมู่ 6 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053-840731   โทรสาร : 053-840731
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top